SPRZEDAŻ / KUPNO LOKALU - FORMALNOŚCI

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

Odrębna własność lokalu mieszkalnego

Stawienie się w biurze Spółdzielni z wypełnionymi dokumentami podanymi poniżej przyspieszy procedurę przepisania opłat.

W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego lub garażu w wyniku sprzedaży, darowizny, zamiany lub na skutek nabycia spadku itp. przepisanie opłat na nowego właściciela lokalu następuje na podstawie okazanego w biurze Spółdzielni pok. 108:

oryginału dokumentu potwierdzającego nabycie lokalu

np. akt notarialny, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 108 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-28

protokołu zdawczo - odbiorczego

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 108 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-28.

UWAGA!!! W przypadku przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie późniejszym niż data podpisania aktu notarialnego, przepisanie opłat następuje z datą określoną w niniejszym protokole.

oświadczenia w sprawie zadeklarowania zaliczki na wodę

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 104 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-18

wniosku o przesyłanie korespondencji na wskazany adres

UWAGA !!! W przypadku kilku współwłaścicieli mogą oni wskazać jeden adres korespondencyjny i wspólnie podpisać składany wniosek lub wypełnić go indywidualnie.

Informacja dotycząca opłaty pocztowej

Zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu §12 pkt 4, oraz Uchwały nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z dnia 28.03.2019r. w sprawie uchwalenia „Zasad doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu informujemy, iż osoba/y posiadająca/e prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, która wystąpi do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dostarczanie korespondencji na adres znajdujący się poza zasobami Spółdzielni ponosi rzeczywisty koszt jej doręczenia.

W przypadku rezygnacji lub zmiany adresu do korespondencji wnioskodawca obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej w sekretariacie Sp- ni.

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 110 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-26

podpisanej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych

UWAGA !!! Informacja powinna zostać podpisana przez wszystkie osoby uprawnione.

oświadczenie w sprawie śmieci od 01.01.2022

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

Stawienie się w biurze Spółdzielni z wypełnionymi dokumentami podanymi w punktach poniżej przyspieszy procedurę przepisania opłat.

W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego lub garażu w wyniku sprzedaży, darowizny, zamiany lub na skutek nabycia spadku itp. przepisanie opłat na nową/e osobę/y, która/e nabyła/y spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego następuje na podstawie okazanego w biurze Spółdzielni pok. 108:

oryginału dokumentu potwierdzającego nabycie lokalu

np. akt notarialny, prawomocne postanowienie o nabyciu spadku

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 108 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-28

protokołu zdawczo - odbiorczego

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 108 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-28.

UWAGA!!! W przypadku przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie późniejszym niż data podpisania aktu notarialnego, przepisanie opłat następuje z datą określoną w niniejszym protokole.

oświadczenia w sprawie zadeklarowania zaliczki na wodę

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 104 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-18

wniosku o przesyłanie korespondencji na wskazany adres

UWAGA !!! W przypadku kilku współwłaścicieli mogą oni wskazać jeden adres korespondencyjny i wspólnie podpisać składany wniosek lub wypełnić go indywidualnie.

Informacja dotycząca opłaty pocztowej

Zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu §12 pkt 4, oraz Uchwały nr 5/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Brzegu z dnia 28.03.2019r. w sprawie uchwalenia „Zasad doręczania korespondencji do użytkowników lokali zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Zgoda” w Brzegu informujemy, iż osoba/y posiadająca/e prawo do lokalu w zasobach Spółdzielni, która wystąpi do Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o dostarczanie korespondencji na adres znajdujący się poza zasobami Spółdzielni ponosi rzeczywisty koszt jej doręczenia.

W przypadku rezygnacji lub zmiany adresu do korespondencji wnioskodawca obowiązany jest złożyć oświadczenie w formie pisemnej w sekretariacie Sp- ni.

Informacje dodatkowe dostępne w biurze Spółdzielni pok. 110 lub pod numerem telefonu: 77 448-20-26

podpisanej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych

UWAGA !!! Informacja powinna zostać podpisana przez wszystkie osoby uprawnione.

oświadczenie w sprawie śmieci od 01.01.2022