17

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Brzegu ul. Robotnicza 5, w trybie art. 66-70 kodeksu cywilnego,
zaprasza do złożenia oferty, na zadanie:
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia części dachu w technologii bezspoinowej
w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Korczaka 6-8 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 11-10-2023r. do godziny 9:00
w sekretariacie Zamawiającego, z napisem: Oferta
NR I. „Wykonanie renowacji i uszczelnienia części dachu w technologii bezspoinowej
w budynku mieszkalnym w Brzegu przy ul. Korczaka 6-8 zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Zamówienia”

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-10-2023r. o godzinie 9:30

Załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty – pełna treśćGrafika