STANOWISKO   ZARZĄDU  SPÓŁDZIELNI  

 

do  materiału  wydrukowanego  w  „PANORAMIE”  z  26.04.2018 r.   nr  16/365, 

a  obejmującego  notę  wstępną  od  Redakcji  oraz  list  Pani  Beaty  Kąkol.

 

                                  Odnosząc  się  do  treści  zamieszczonego  materiału,  Zarząd  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Zgoda”  w  Brzegu  informuje  :

 

1.   Nieprawdą  jest,  iż  Pani  Beata  Kąkol  została  odwołana  ze  stanowiska  członka  Zarządu  bez zachowania  okresu  wypowiedzenia.  Rada  Nadzorcza,  organ  społeczny  wybierany  przez członków,  ustawowo  umocowany  do  powoływania  i  odwoływania  członków  Zarządu Spółdzielni,  z  dniem  19.10.2017 r.  odwołała  Panią  Beatę  Kąkol  z  równoczesny ustawowym  wypowiedzeniem  umowy  o  pracę.  Pani  Beata  Kąkol  jest  obecnie  w  trakcie 3 – miesięcznego  okresu  wypowiedzenia,  który  upłynie  z  dniem  30.06.2018 r.   Pani  Beata Kąkol  wystąpiła  przeciwko  Spółdzielni  z  pozwem  do  Sądu  Pracy  w  Opolu  i  to  ten Sąd rozstrzygnie   o  zasadności  lub  nie  roszczeń  powódki.

 

2.  Nieprawdą  jest,  iż  Rada  Nadzorcza  nie  zapoznała  się  i  nie  oceniła  zarzutów  podniesionych przez  Panią  Beatę  Kąkol,  przed  Jej  odwołaniem.  Rada  Nadzorcza  poświęciła  na  tę  ocenę 3  kolejne  kilkugodzinne  posiedzenia.   Członkowie  Spółdzielni  mają  możliwość  zapoznania  się z  treścią  protokołów  z  posiedzeń  Rady  Nadzorczej.  Rada  Nadzorcza  podjęła  decyzję o  odwołaniu  Pani  Beaty  Kąkol  działając  w  pełnym  składzie  i  w  głosowaniu  tajnym, a  więc  każdy  członek  Rady  miał  pełna  swobodę  dokonania  własnej  oceny  sytuacji. Członkowie  Zarządu  Spółdzielni  nie  uczestniczyli  w  tej  części  posiedzenia  Rady  Nadzorczej.

 

3.  Nie  jest  prawdą,  iż  w  stosunku  do  Prezesa  Spółdzielni  prokuratura  wszczęła  postępowanie z  art. 267 d  § 1  ustawy  Prawo  spółdzielcze,  a  tym  bardziej  z  art. 212  §1  Kodeksu  karnego. Prokuratura,  na  wniosek  Pani  Beaty  Kąkol,  wszczęła  postępowanie  „w  sprawie” ewentualnego  przekazania  nieprawdziwych  informacji  -  z  art.  267 d  § 1  ustawy  Prawo spółdzielcze,  a  nie  przeciwko  jakiejkolwiek  osobie.  Postępowanie  jest  w  toku.  Do  czasu  jego zakończenia  podnoszenie  zarzutów  w  stosunku  do  jakichkolwiek  osób  jest  bezprawne. Nie  jest  prawdą,  iż  prokuratura  wszczęła  w  stosunku  do  Prezesa  Spółdzielni  postępowanie z  art. 212 §1  Kodeksu  karnego.   Przestępstwo  określone  tym  artykułem  jest  przestępstwem ściganym  z  oskarżenia  prywatnego.  Prokuratura  nie  wszczęła  takiego  postępowania. 

 

4.  Nieprawdą  jest,  iż  Zarząd  Spółdzielni  nie  chciał  wnieść  sprzeciwu  od  nakazu zapłaty orzekającego  obowiązek  zapłaty  ok. 75 tys. zł  na  rzecz  byłego  najemcy  lokalu  użytkowego. Wręcz  przeciwnie,  na  pierwszym  spotkaniu  Zarządu  w  tej  sprawie,  została  podjęta  decyzja o  wniesieniu  sprzeciwu  od  wskazanego  nakazu  zapłaty.  Sprawa  jest  w  toku  i  to sąd rozstrzygnie  o  wysokości  roszczenia  byłego  najemcy.

 

5.  W  okresie  pracy  w  Spółdzielni  Pani  Beata  Kąkol  podpisała,  jako  członek Zarządu Spółdzielni,  wiele  umów  najmu  lokali  użytkowych,  których  postanowienia  teraz  krytykuje. Podpisała  również  polisy  ubezpieczenia  mienia  Spółdzielni  w  latach  2014  -  2017. Uczyniła  to  zresztą  na  podstawie  analizy  ofert  dokonanej  przez  podległych  jej pracowników. Koszt  ubezpieczenia  zależy  od  wartości  ubezpieczonego  mienia.  Wartość  mienia,  które ubezpiecza  Spółdzielnia  to  ponad 600.000.000,00 zł,  a  cała  składka  roczna ubezpieczenia to  130.158 zł.

           

6.  Członkowie  Spółdzielni,  zgodnie  z  art. 8  ustawy  o  spółdzielniach  mieszkaniowych  oraz Statutem  Spółdzielni,  mają  prawo  do  otrzymania  odpisu  Statutu  i  regulaminów  oraz  kopii uchwał  i  protokołów  organów  Spółdzielni,  protokołów  lustracji,  rocznych  sprawozdań finansowych  oraz  innych  dokumentów  dotyczących  ich  praw  i  obowiązków,  oczywiście z  poszanowaniem  dla  ochrony  danych  osobowych  członków  i  osób  trzecich.Zarząd  Spółdzielni  zachęca  członków  do  zapoznania  się  z  treścią  sprawozdań  za  2017r., a  w  szczególności  z  opinią  i  wystąpieniem  pisemnym  biegłego  rewidenta  badającego rachunkowość  Spółdzielni  i  wskazującymi  nieprawidłowości  w  tym  zakresie,   dotyczącymi okresu  pracy  Pani  Beaty  Kąkol. Sprawozdania  oraz  inne  materiały  zostaną  wyłożone  do  wglądu  członków,  przed  odbyciem I części  Walnego  Zgromadzenia  Członków,  po  04.06.2018 r.,  do  przeglądania  których  gorąco Zapraszamy.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej "Zgoda" sięga 1960 roku. Założycielskie Zgromadzenie Członków (Zebranie Założycielskie Członków) Spółdzielni odbyło się 04.06.1960r.
Nazwa Spółdzielni: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zgoda", przekształcona później w Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową "Zgoda", a od 1975r. na Spółdzielnię Mieszkaniową "Zgoda" Lokatorsko - Własnościową.


Zasoby Spółdzielni obejmują

  • Budynki mieszkalne zlokalizowane na brzeskich osiedlach
  • Lokale użytkowe


Wieloletnią pracę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie Spółdzielni a następnie prawidłowe i niezakłócone jej funkcjonowanie docenia się transparentnie w latach bieżących.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”

  • Zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w 2010 roku w kategorii Spółdzielnie Średnie bez przychodu z inwestycji
  • Zajęła III miejsce w programie Dobra Spółdzielnia 2011- w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Opolskiego
  • Otrzymała tytuł Symbol Polskiej Spółdzielczości 2012 przyznawany w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej
  • Zajęła II miejsce w Województwie Opolskim w programie Dobra Spółdzielnia 2012 - ogólnopolskim rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych (Załącznik)
  • Otrzymała tytuł Dobra Spółdzielnia 2013, w rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce
  • Otrzymała tytuł Symbol 2013 w kategorii Polska Spółdzielczość Mieszkaniowa, przyznawany w promocyjnym programie prowadzonym przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej
  • Otrzymała Certyfikat Jakość Roku 2014 w kategorii usługa za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi, w największym, programie promującym jakość w Polsce

Siedziba

Robotnicza 5
49-300 Brzeg
77 448 20 00

77 448 20 01


Dział Techniczny

Poprzeczna 7
49-300 Brzeg
77 444 06 00

77 444 08 00